Skip to main content

Wat is Grondwaarde Belasting?

Grondwaarde Belasting beoogt staatsinkomen te heffen door middel van een jaarlijkse belasting op de huurwaarde van grond. De bedoeling is dat bestaande belastingen zullen worden vervangen, niet verhoogd.

Mits geleidelijk en naar behoren toegepast, zal Grondwaarde Belasting een hele reeks sociale en economische initiatieven kunnen bekostigen, met inbegrip van woningen, vervoer en andere infra-structuur.

Elk perceel grond in het land zou regelmatig op de waarde moeten worden getaxeerd zodat men Grondwaarde Belasting kan heffen als een percentage van deze getaxeerde waarde.

‘Grond’ is te verstaan in de letterlijke zin, alleen het perceel grond, niet de veranderingen of verbeteringen daaraan. De waarde van gebouwen, gewassen, drainage, of andere voortbrengselen van menselijke arbeid op elk perceel grond wordt dus genegeerd. Wel zal worden gelet op de mate waarin de omringende percelen ontwikkeld zijn ten tijde van de waardetaxatie. Het zal mogelijk zijn dat een stuk onbebouwd land tussen een rij huizen gelijk belast wordt als de belendende percelen met huizen.

De taxatie zal gebaseerd zijn op de marktwaarde voor optimaal gebruik van de grond binnen de beperkingen van geldende bouwvergunningen. Mocht hierin veranderingen komen dan zal het perceel grond opnieuw getaxeerd moeten worden.

De voordelen

Grondwaarde Belasting is een natuurlijke bron van staatsinkomen. Al het land draagt zo volledig bij tot de staats financien en maakt het daardoor mogelijk om belasting op arbeid en onderneming te verlichten, of zelfs af te schaffen.
Grondwaarde Belasting draagt bij tot een sterkere economie. Als arbeid, gebouwen of fabrieken en machines belast worden bestraffen we ondernemingslust en efficientie en ontmoedigen constructieve bijdragen en nuttig werk voor de gemeenschap. Grondwaarde Belasting doet het tegendeel. Deze belasting moet betaald worden of het land nu goed gebruikt wordt of niet. Het te betalen bedrag is gebaseerd op de gangbare marktwaarde voor het exclusieve bezit van een stuk grond.
Op langere termijn zal deze fundamenteel nieuwe en heel andere manier van het heffen van staatsinkomen een stimulans vormen voor nieuwe ondernemingen en nieuwe werkgekegenheid, waardoor de noodzaak voor dure welzijns uitkeringen door de staat vermindert.

Marginale gebieden kunnen herleven

Economische aktiviteiten worden gehinderd door lange afstanden tussen grote agglomeraties. Conventionele belastingen zoals BTW en belasting op benzine of diesel, kunnen schadelijk zijn, vooral voor de meer afgelegen gebieden van het land. Grondwaarde Belasting is per definitie veel lichter of zelfs geheel afwezig waar grond weinig waarde heeft. Dit zal als het ware een belastingparadijs scheppen buiten de centra en zodoende economische activiteiten stimuleren.juist daar waar ze het meest nodig zijn.

Een efficientere land markt

Als landeigenaars belasting moeten betalen over hun grond zal het ze stimuleren om slecht of niet gebruikte percelen te ontwikkelen, of de weg vrij te maken voor anderen die dat zouden willen doen.

Minder verspreidde bebouwing

Grondwaarde Belasting maakt speculatieve bezetting van land onaantrekkelijk. Verloederde stadscentra worden dus weer in gebruik genomen, waardoor de druk om op ‘groen’ land te bouwen vermindert.

Minder bureaucratie

Iedereen weet hoe complex Inkomsten belasting, Erfelijkheids belasting, Belasting op kapitaalverhoging en B.T.W. zijn. Grondwaarde Belasting daarentegen is eenvoudig. Als het systeem eenmaal werkt zullen landeigenaars niet meer geconfronteerd worden met gecompliceerde formulieren en verzoeken om toelichtingen en meer informatie. Her-schatting zal relatief eenvoudig zijn.

Geen belasting ontduiking of ontwijking.

Grond kan niet verstopt worden of naar een belastigsparadijs worden overgemaakt of in een elektronisch boekhoudsysteem verborgen worden.
Het einde van expansie en recessie cyclussen. Speculatie in grondwaarde, vaak verkeerd voorgesteld en vermomd als “eigendom” of “activa” speculatie, is de oorzaak van hoogconjuncturen die van tijd tot tijd wel moeten resulteren in correctieve recessies. Mits volledig en juist toegepast zal Grondwaarde Belasting het speculatieve element uit de prijs van land verwijderen.

Grondwaarde belasting kan niet worden verrrekend in hogere prijzen, lagere lonen of hogere huren.

Concurrentie zal een onderneming die goederen procudeert op een waardevol perceel grond beletten meer voor de goederen te vragen dan een concurrerend producent die soortgelijke goederen vervaardigt op een minder waardevol perceel. Werknemers krijgen al de laagste lonen die de arbeidsmarkt toelaat en de belasting kan niet worden doorverrekend aan een huurder die reeds de volledige marktwaarde huur betaalt.

Het systeem wordt reeds toegepast en heeft zich bewezen.

In bijvoorbeeld Denemarken en Australie worden regionale varianten van Grondwaarde Belasting, bekend als Locatiewaarde Belasting, al lang toegepast en algemeen aanvaard.

Is het rechtvaardig?

Land heeft geen productie kosten, zoals goederen en diensten. Als er overal een ruim aanbod van even waardevolle grond is, dan zal ingebruikneming van grond niets kosten. In feite wordt het echter moeilijker om aan land te geraken door de concurerende behoeften van de gemeenschap aan woningbouw, werk en rekreatie en daardoor krijgt land zeldzaamheids waarde.

Derhalve wordt de waarde van grond in de eerste plaats bepaald door de gehele gemeenschap en niet door individuele inspanningen. In alle rechtvaardigheid behoort de waarde van land uitsluitend aan de gemeeschap toe.

Anderzijds kan natuurlijk de beloning voor individuele inspanningen alleen toekomen aan de individuen die de inspanning hebben geleverd, om naar wens uit te geven, te sparen, of weg te geven.

Verschillen in locatie, centrale of strategisch gunstige ligging, vruchtbaarheid of de aanwezigheid van grondstoffen e.d. maken sommige stukken land meer waardevol dan andere. De grotere aanvraag voor toegang to dergelijke percelen land geeft daaraan een hogere huurwaarde. Grondwaarde Belasting op basis van deze waarden is dus rechtvaardig voor de gehele gemeenschap.